استعلام بهاء شماره102 الف 1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تست وآناليز روغن هاي ماشين آالات نيروگاه دماوند شامل روانكارهاي توربين، هيدروليک، چرخ دنده ها،روغن نو ، گريس نو و ضديخ مطابق با اطلاعات پيوست
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده كيلومتر35جاده تهران –گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) صندوق پستي33955/176
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه يک فقره تضمين معتبر و مورد قبول شركت مديريت توليد برق دماوند به مبلغ 250،000،000 ريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد قيمت الزامي است. )تضمين مورد قبول حسب مورد مي تواند رسيد وجه واريزي،چک تضمين شده بانكي، ضمانت نامه بانكي ، سفته باشد(
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثر تا تاريخ1400/12/18
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon نمونه قرارداد تست روغن ترانس.pdf, PDF icon فرم استعلام تست روغن ترانس.pdf, PDF icon پیوست شماره یک.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید