استعلام بهاء شماره 001 الف1401
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده فعاليت هاي مورد نياز واحد فناوري اطلاعات جهت بالا بردن امنيت و كيفيت شبکه داخلی طبق شرح خدمات فنی (پيوست )
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده كيلومتر35جاده تهران –گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) صندوق پستي33955/176
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه يک فقره تضمين معتبر و مورد قبول شركت مديريت توليد برق دماوند به مبلغ 250،000،000 ريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد قيمت الزامي است. )تضمين مورد قبول حسب مورد مي تواند رسيد وجه واريزي،چک تضمين شده بانكي، ضمانت نامه بانكي ، سفته باشد(
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده حداكثر تا پایان وقت اداری تاريخ 1401/01/27
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon استعلام شماره 98.pdf, PDF icon تعهدنامه شخص حقوقي.pdf, PDF icon تعهدنامه شخص حقيقي.pdf, PDF icon شرح خدمات.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید