آگهی مزایده (حراج)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً تعداد 10.000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به هوای اصلی کمپرسور سیستم ایراینتک واحدهای گازی مدل v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده (حراج ) واگذار نماید
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ70.000.000ريال، به حساب شماره 0102994957003وشماره شبای220660000000102994957003 IR نزد بانک دی- شعبه میدان توحید
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان واجد شرایط می توانند تا 8 روز پس از نشر آگهی در صورت هر گونه سوال و ابهام در خصوص شرایط مزایده (حراج) پاسخ خود را از امور بازرگانی دریافت نمایند
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده زمان برگزاری مزایده حضوری ، در تاریخ 1401/02/28 راس ساعت 14:00 در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق دماوند واقع در کیلو متر 35 جاده تهران – گرمسار برگزار خواهد شد.
فایل مناقصه فایل فیلتر جدید 10.000عدد.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید