آگهي مناقصه عمومي شماره300م 1401
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده تامین نیروی انسانی مورد نیاز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده كيلومتر 35 جاده تهران- گرمسار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) امور بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت 1401/04/15 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به حساب شماره 0102994957003یا به شماره شبا 220660000000102994957003IR
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1.000،000 ريال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اسناد مناقصه حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 1401/04/22
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه فایل متن آگهي مناقصه نیرو انسانی دماوند.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید