آگهی مزایده (حراج)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً مقدار 16.000 کیلوگرم باطری ضایعاتی (800 آمپر 2ولت به تعداد حدوداً 144 عدد و 2.500 آمپر 6 ولت به تعداد حدوداً 93 عدد ) مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده (حراج ) و اگذار نماید .
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان واجد شرایط می توانند در صورت هر گونه سوال و ابهام در خصوص شرایط مزایده (حراج) پاسخ خود را از امور بازرگانی دریافت نمایند. زمان برگزاری مزایده حضوری ضمن رعایت نکات ذیل در تاریخ 1401/10/20 راس ساعت 14:00در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق دماوند می باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده ارائه فیش واریزی به مبلغ670.000.000ريال ، به حساب شماره 0102994957003یا شماره شبای 220660000000102994957003 IR نزد بانک دی- شعبه میدان توحید بعنوان تضمين شرکت در مزایده (حراج ) یا يك فقره سفته به مبلغ مذکور در وجه شرکت مدیریت تولید برق دماوند الزامی می باشدو درصورت انصراف برنده مزایده ، تضمین مذکور به نفع شرکت مدیریت تولید برق دماوند ضبط می گردد.
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده تاریخ 1401/10/20 راس ساعت 14:00در محل سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق دماوند
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه فایل تمدید مزایده فروش.docx
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید