مناقصه عمومي شماره 004 م 1402
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار نیروگاه سیكل تركیبي شهدای پاكدشت(دماوند)
موضوع مناقصه/ مزایده دستورالعمل پیشنهاد دهندگان مناقصه،ارائه خدمات سرویس دهي(تاكسي سرویس)دركل ایام هفته به صورت شبانه روزبه پرسنل نیروگاه سیكل تركیبي شهدای پاكدشت(دماوند) باخودروهای سواری مورد تایید دستگاه نظارت كارفرما(مجهز به دو ایربگ جلو) برای مسیرهای درون شهری و برون شهری، طبق لیست پیوست شماره1و كرایه تعدادی سواری جهت ایاب و ذهاب معاونین و مدیران طبق پیوست شماره 2
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon دریافت فایل کامل اطلاعات مناقصه به همراه کلیه پیوست ها.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید