مزایده شماره 008 ز 1402
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند)
موضوع مناقصه/ مزایده مزایده روغن زیتون خالص
نوع مناقصه/ مزایده مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده اموربازرگانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند )
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1402/09/18
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده 1402/09/18
فایل مناقصه PDF icon CamScanner ۲۰۲۳-۱۲-۰۴ ۱۵.۱۳.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید