استعلام بهاء شماره 044 الف 1402
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار
موضوع مناقصه/ مزایده استعلام بها در خصوص ترمیم رابر لاینگ داخل مخزن میکسبد واحد 6 بخار
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بها
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده اموربازرگانی نیروگاه سیکل ترکیبیشهدای پاکدشت ( دماوند )
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1402/08/27
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1402/09/09
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه Microsoft Office document icon فرم استعلام بهاء
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید