استعلام بهاء شماره 044 الف 1402
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند)
موضوع مناقصه/ مزایده تمدید استعلام بهاء ترمیم رابر لاینیک داخل مخزن میکسبد واحد 6 بخار
نوع مناقصه/ مزایده تمدید استعلام بهاء
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده اداره بازرگانی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1402/09/11
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1402/09/23
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه Microsoft Office document icon استعلام رابر لاینیک.doc
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید