51 الف 1402
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند)
موضوع مناقصه/ مزایده استعلام خدمات مشاوره دوربین های حفاظت فیزیکی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت ( دماوند)
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1402/10/11
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده 1402/10/11
فایل مناقصه Microsoft Office document icon استعلام دوربین.doc, Microsoft Office document icon استعلام دوربین.doc
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید