صفحه مشاهده لیست آگهی ها

آگهي مناقصه عمومي شماره 024 م 96
خريد 3ست كامل عايق حرارتي ژاكتي توربين هاي واحدهاي گازي مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 023 م 96
خريد پره هاي ثابت و متحرك توربين گازی مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 021 م 96
خريد پره هاي مورد نياز كمپرسورتوربين گازی مدل V94.2 سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 022 م 96
خريد 25 آيتم لوازم يدكي MAIN STEAM STOP VALV توربين هاي واحدهاي بخارمدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 020 م 96
خريد12 عدد ولو مخصوص سوخت به همراه محرك هاي مربوطه، ساخت شركت آرگوس جهت استفاده درتعميرات اساسي 100هزارساعت(LTE) واحدهاي گازي مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره019م 96
خريد24 آيتم لوازم يدكي بخش مكانيكAUTOMATIC RECIRCULATION VALVE بويلرهاي واحد بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره018م 96
خريد262 آيتم لوازم يدكي بخش مكانيك توربين جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره017م 96
خريد9آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره016م 96
خريد26آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهی تمدید مناقصه عمومي شماره015م 96
خريد96آيتم لوازم يدكي بخش الكتريك جهت انجام تعميرات اساسي100 هزار ساعت( LTE ) واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره014م 96
خريد33 آيتم لوازم يدكي بخش ابزار دقيق جهت انجام تعميرات اساسي100 هزار ساعت( LTE ) واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومی شماره 013ق96
تهيه مواد اوليه ، طبخ وتوزيع غذاي پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) جهت سال97-96
آگهي مناقصه عمومي شماره018م 96
خريد262 آيتم لوازم يدكي بخش مكانيك توربين جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره017م 96
خريد9آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره016م 96
خريد26آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهی مناقصه عمومي شماره015م 96
خريد96آيتم لوازم يدكي بخش الكتريك جهت انجام تعميرات اساسي100 هزار ساعت( LTE ) واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره014م 96
خريد33 آيتم لوازم يدكي بخش ابزار دقيق جهت انجام تعميرات اساسي100 هزار ساعت( LTE ) واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره013م 96
تهيه مواد اوليه ، طبخ وتوزيع غذاي پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) را جهت سال97-96
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره011م96
انجام عمليات تخليه جزئي و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری تخلیه جزئی ژنراتورهاي 12 واحد گازیV94.2 نصب شده در نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره007م 96
خريد، نصب ،راه اندازي وآموزش سيستم MOD SERVER واحدهاي بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره011م96
انجام عمليات تخليه جزئي و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری تخلیه جزئی ژنراتورهاي 12 واحد گازیV94.2 نصب شده در نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 012م96
خدمات سرويس دهي (تاكسي سرويس) پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) را جهت سال97-96
آگهي مناقصه عمومي شماره010م 96
رنگ آميزي سطوح داخلي و خارجي مخازن سوخت مايع نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت
آگهي مناقصه عمومي شماره008م 96
نمونه گيري،تست و آناليز روغن ترانسفورماتورهاي نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره009م 96
خريد25 آيتم لوازم يدكي C.W.P هاي واحدهاي بخارمدلE-TYPE
آگهي مناقصه عمومي شماره006م 96
خريد230 عدد فيلتركارتريج نخ تابيده سيستمCPP
آگهی استعلام بهاء
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد چند دستگاه اسپيلت مورد نياز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت را(براساس ليست هاي پيوست)از طريق اخذ استعلام بهاء خريداري نمايد لذااز شركتهايي كه در اين زمينه داراي تخصص و توانايي لازم مي باشند دعوت بعمل مي آورد نسبت به تكميل فرم پيوست اين آگهي اقدام نموده و تا پايان تاريخ اعتبار اين آگهي به آدرس نيروگاه ارسال نمايند
آگهی استعلام بهاء
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد انجام عمليات تعميرات و بهسازي سرويس هاي بهداشتي ساختمان اداري نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت را(براساس ليست هاي پيوست)از طريق اخذ استعلام بهاء به پيمانكار واجد شرايط مربوطه واگذار نمايد لذا از شركتهايي كه در اين زمينه داراي تخصص و توانايي لازم مي باشند دعوت بعمل مي آورد نسبت به تكميل فرم پيوست اين آگهي اقدام نموده و تا پايان تاريخ اعتبار اين آگهي به آدرس نيروگاه ارسال نمايند
آگهي مناقصه عمومي شماره 005م96
تامين نيروي انساني خدماتي مورد نياز خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي استعلام شماره005لف96
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد تعدادي كارتريج پيرينتر(براساس برگه پيوست)مورد نياز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)را از طريق اخذ استعلام بهاء خريداري نمايد لذا از شركتهايي كه در اين زمينه داراي تخصص و توانايي لازم مي باشند دعوت بعمل مي آورد نسبت به تكميل و ارسال فرم پيوست اين آگهي اقدام نمايند