صفحه مشاهده لیست آگهی ها

آگهي مناقصه عمومي شماره037م 96
خريد بيرينگهاي بخش مكانيك و الكتريك واحدهاي بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 035 م 96
انجام فعالیتهای تعميرات اساسي LTE(100KEOH) كامل سه واحد توربين گاز وكمپرسورV94.2به همراه ، ژنراتور و ترانسفورماتورها و كليه تجهیزات جانبی نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 034 م 96
انجام تعميرات اساسي50.000 ساعت يك واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 033 م 96
خريد 4 آيتم لوازم يدكي بخش ابزاردقيق، مورد نياز واحدهاي گازي و بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مزايده شماره 001 ز 96
فروش اقلام ضايعاتي موجود در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 032 م 96
خريد9 آيتم لوازم يدكي سيستم پالس جت، مورد نياز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 031 م 96
نظارت بر انجام تعمیرات نيمه اساسی 50 هزارساعت يك واحدبخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند )
آگهي مناقصه عمومي شماره 030 م 96
پروژه طراحی و احداث سوله انبار نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 029 م 96
انجام عمليات اجرايي پروژه تعميرات ساختمان معاونت مهندسي در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 028 م 96
نظارت بر انجام تعمیرات اساسی100هزارساعت LTE سه واحدگازی مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند )
آگهي مناقصه عمومي شماره 027 م 96
خريد 17 دستگاه الكتروموتور مورد نياز واحد هاي گازي و بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
استعلام بهاءشماره013الف96
جمع آوري زباله هاي دپو شده در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت ( دماوند ) حمل و نخليه آن به خارج از نيروگاه به صورت روزانه
آگهي مناقصه عمومي شماره 025 م 96
پروژه احداث اتاق باطري خانه درساختمان سوئيچ گيركولينگ نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 026 م 96
خريد لوازم يدكي مورد نياز ولوهاي بخش توربين و موتورايز ولوهاي بويلر واحدهاي بخارمدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره010م 96
رنگ آميزي سطوح خارجي مخازن سوخت مايع نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت
آگهي مناقصه عمومي شماره 024 م 96
خريد 3ست كامل عايق حرارتي ژاكتي توربين هاي واحدهاي گازي مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 023 م 96
خريد پره هاي ثابت و متحرك توربين گازی مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 021 م 96
خريد پره هاي مورد نياز كمپرسورتوربين گازی مدل V94.2 سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 022 م 96
خريد 25 آيتم لوازم يدكي MAIN STEAM STOP VALV توربين هاي واحدهاي بخارمدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 020 م 96
خريد12 عدد ولو مخصوص سوخت به همراه محرك هاي مربوطه، ساخت شركت آرگوس جهت استفاده درتعميرات اساسي 100هزارساعت(LTE) واحدهاي گازي مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره019م 96
خريد24 آيتم لوازم يدكي بخش مكانيكAUTOMATIC RECIRCULATION VALVE بويلرهاي واحد بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره018م 96
خريد262 آيتم لوازم يدكي بخش مكانيك توربين جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره017م 96
خريد9آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره016م 96
خريد26آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهی تمدید مناقصه عمومي شماره015م 96
خريد96آيتم لوازم يدكي بخش الكتريك جهت انجام تعميرات اساسي100 هزار ساعت( LTE ) واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره014م 96
خريد33 آيتم لوازم يدكي بخش ابزار دقيق جهت انجام تعميرات اساسي100 هزار ساعت( LTE ) واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومی شماره 013ق96
تهيه مواد اوليه ، طبخ وتوزيع غذاي پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) جهت سال97-96
آگهي مناقصه عمومي شماره018م 96
خريد262 آيتم لوازم يدكي بخش مكانيك توربين جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره017م 96
خريد9آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره016م 96
خريد26آيتم لوازم استراتژيك بخش مكانيك جهت انجام تعميرات اساسي LTE واحد هاي گازي مدلV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)