صفحه مشاهده لیست آگهی ها

آگهي مناقصه عمومي شماره 003م97
خدمات سرويس دهي (تاكسي سرويس) پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
مناقصه عمومي شماره002م 97
سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره001م97
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد نسبت به خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمديد مناقصه عمومي شماره44م96
خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره045م 96
انجام عمليات خدمات سیویل(ساختمانی) سالانه نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره44م96
نسبت به خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 042م 96
خريد عايق حرارتي بالشتكي بويلر بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مزايده شماره 002 ز 96
فروش اقلام ضايعاتي موجود در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره041م 96
بازسازي ياتاقان هاي ژورنال تراست واحدهاي گازي مدلV94.2 و واحدهاي بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره040م 96
ارائه خدمات بهداشتي، درماني و پزشكي مطابق با اصول علمی و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل بهداری نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره036م 96
انجام پروژه بازسازي سرويس هاي بهداشتي ساختمانهاي نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره039م 96
خريد لوازم يدكي كنترل ولوهاي بويلرهاي واحدهاي بخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره038م 96
خريد لوازم يدكي BAFFLE PLATE مربوط به داكت برنرهاي بويلرهاي واحدهاي بخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره037م 96
خريد بيرينگهاي بخش مكانيك و الكتريك واحدهاي بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 035 م 96
انجام فعالیتهای تعميرات اساسي LTE(100KEOH) كامل سه واحد توربين گاز وكمپرسورV94.2به همراه ، ژنراتور و ترانسفورماتورها و كليه تجهیزات جانبی نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 034 م 96
انجام تعميرات اساسي50.000 ساعت يك واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 033 م 96
خريد 4 آيتم لوازم يدكي بخش ابزاردقيق، مورد نياز واحدهاي گازي و بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مزايده شماره 001 ز 96
فروش اقلام ضايعاتي موجود در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 032 م 96
خريد9 آيتم لوازم يدكي سيستم پالس جت، مورد نياز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 031 م 96
نظارت بر انجام تعمیرات نيمه اساسی 50 هزارساعت يك واحدبخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند )
آگهي مناقصه عمومي شماره 030 م 96
پروژه طراحی و احداث سوله انبار نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 029 م 96
انجام عمليات اجرايي پروژه تعميرات ساختمان معاونت مهندسي در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 028 م 96
نظارت بر انجام تعمیرات اساسی100هزارساعت LTE سه واحدگازی مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند )
آگهي مناقصه عمومي شماره 027 م 96
خريد 17 دستگاه الكتروموتور مورد نياز واحد هاي گازي و بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
استعلام بهاءشماره013الف96
جمع آوري زباله هاي دپو شده در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت ( دماوند ) حمل و نخليه آن به خارج از نيروگاه به صورت روزانه
آگهي مناقصه عمومي شماره 025 م 96
پروژه احداث اتاق باطري خانه درساختمان سوئيچ گيركولينگ نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 026 م 96
خريد لوازم يدكي مورد نياز ولوهاي بخش توربين و موتورايز ولوهاي بويلر واحدهاي بخارمدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره010م 96
رنگ آميزي سطوح خارجي مخازن سوخت مايع نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت
آگهي مناقصه عمومي شماره 024 م 96
خريد 3ست كامل عايق حرارتي ژاكتي توربين هاي واحدهاي گازي مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 023 م 96
خريد پره هاي ثابت و متحرك توربين گازی مدل V94.2 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)