038الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار استعلام بهاء عمومی
موضوع مناقصه/ مزایده عملیات اجرای یک لایه رابر لاینینگ در ستون های میکسبد واحدهای بخار طبق شرح ومشخصات فنی پیوست
نوع مناقصه/ مزایده استعلام عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده طبق شرح پیوست
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1397/12/22 تا پایان وقت اداری ساعت16
فایل مناقصه PDF icon فرم استعلام بهاء عملیات اجرای یک لایه رابر لاینینگ در ستون های میکسبد واحدهای بخار و برای هر واحد.pdf, PDF icon شرح خدمات رابر لاينينگ.pdf, PDF icon ساختار شکست کار رابر لاينينگ.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید